ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Защита на конкуренцията, Право на ЕС

Екипът ни разполага с експерти с отлични познания в областта на обществените поръчки, които са предоставяли специализирана правна помощ и изготвяне на становища за осъществяване на предварителен и повторен/последващ контрол за законосъобразност на документации/процедури за избор на изпълнители по Закона за обществените поръчки, Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и Постановление № 55 на Министерски съвет, провеждани от бенефициенти на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г., както и правни консултации и подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки, осъществяване на предварителен, текущ и последващ контрол за законосъобразност на процедури за избор на изпълнители по проектите на наши клиенти.

Разполагаме с богат опит в областта на международното частно право – международна компетентност и приложимо право при търговски правоотношения с международен елемент, в това число и по реда на Конвенцията на Организацията на обединените нации относно договорите за международна продажба на стоки, Конвенцията ТИР от 1975 г., Конвенция CMR, Еднообразните правила за документарните акредитиви и др.