ВАС отмени санкция на ЕВН

09.08.2018

През 2015г. Комисия за защита на конкуренцията наложи парична санкция на ЕВН за злоупотреба с господстващо положение. Вчера (08.08.2018г.) Върховният административен съд публикува окончателното си решение по спора. Съдиите стигнаха до заключение, че цените, които дружеството определя за отдаване под наем на стълбовната си мрежа на кабелните оператори не са необосновано високи. ЕВН беше представлявано пред съда от адвокатите от „Колчева, Коев и съдружници“ г-жа Колчева, г-н Налбантов и г-н Еленков.

Публикувана АВГУСТ 2018

Acquisition of Real Estate Rights for Construction of Wind Power Farms

by Novel Law | at

Real estate rights in the energy sector are regulated by the special provisions of Chapter V “Real Estate Rights” of the Energy Act (“EA”) as well as the general provisions of the Spatial Development Act

Прочети още

Корекциите на НЕК и разходите за небаланси на ВЕИ производителите

by Novel Law | at

Кой носи финансовата тежест за небаланси, в случай че коригираните графици...

Прочети още

ВАС отмени санкция на ЕВН

by Novel Law | at

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "КОЛЧЕВА, КОЕВ И СЪДРУЖНИЦИ" УСПЕШНО ЗАЩИТИ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНОТО ДРУЖЕСТВО "ЕВН" ПРЕД ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

Прочети още

COVID- 19 И ДОГОВОРИТЕ ЗА НАЕМ

by Novel Law | at

  Извънредното положение в България действително представлява непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер. Когато то е възникнало след сключването на договори за наем, може ли страна по тези договори да се позове на непреодолима сила. Основният правен въпрос в случая е дали извънредното положение засяга възможността на страните в наемното правоотношение да изпълнят задълженията […]

Прочети още

Електронният подпис и договорите

by Novel Law | at

    Съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ) КЕП се приравнява на саморъчен подпис и подписаните с него електронни документи се приемат за подписани частни документи. Следователно с КЕП могат да бъдат подписвани всякакви договори с търговски характер, освен договорите, за които законът предвижда специална форма (нотариална заверка на подпис и […]

Прочети още